เอกสารเผยแพร่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี