เอกสารเผยแพร่

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ