เอกสารเผยแพร่

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารคนปัจจุบัน

ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ.

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ 087 - 2458943