ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเปลวทอง บุญเกิด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ประกาศิต ประวันนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวนิรัชรา มาฆะเซ็นต์

ตำแหน่ง ครู

นายสุขุม คำยา

ตำแหน่ง ครู

นางกิตติยา พบชัยภูมิ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายบรรเจิด ท้วมโพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสุรพล บรรณกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายสำคัญ บุญเกิด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเหมราช หาญเวช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวกัณทิมา ตราบุรี

ตำแหน่ง ครู

นายชนินทร ชมภู

ตำแหน่ง ครู

นางรัตนาภรณ์ กิจขุนทด

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวชุติมา โม่งปราณีต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมพงษ์ แดงบุญเรือง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวพีรชยา ชีหรั่ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายถาวร ดีอ่อน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิปปกร สรณ์คูณแก้ว

ตำแหน่ง ครู

นายธนากร โสภานุสนธิ์

ตำแหน่ง ครู

นายทรงศักดิ์ กรรณาลา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายทิชากร แสงสาคร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายสุเมธ ประภาสโนบล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร ดาวน์โหลด!

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม. 30 จำนวน 4 อัตรา ดาวโหลด!

3. ตารางสอบโอเน็ต ม.3/ม.6 ดาวน์โหลด!

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

5. ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลด!

อื่นๆ.....

จดหมายข่าวโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

Youtube โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

ข่าวการศึกษา